شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی (ص) العالمیه
مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان

مدیر مسئول سردبیر