تقواء از دیدگاه قرآن کریم و کلام امیرالمو منین

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

طلبه جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

پژوهش حاضر در رابطه با تقواء از دیدگاه قرآن کریم و تقوا در کلام امیر المومنین (علیه السلام) بررسی گردیده. است در بخش اول در باره تقواء ازمنظر قرآن کریم و صفات و ویژگی های انسان متقی مانند ایمان به غیب. ارتباط با خدا ارتباط با انسانها و ایمان به تمام پیامبران و برنامه های ایمان به رستاخیز آثارتقواء در قرآن آثار دنیوی آثار آخروی و غیره.... در فصل دوم تقواء در کلام امام علی(ع)و آثارش و تقواء در کلام عارفان و مراتب تقواء مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است
 

کلیدواژه‌ها