اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی رستگاری فرد

تفسیر و علوم قرآن رئیس مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان

qan.journalsmiu.ac.ir

سردبیر

محمد جواد شاهرودی

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان

mj_shahroodiyahoo.com