شفاعت از منظر قرآن و تشیع

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

طلبه جامعه المصطفی العالمیه (ص)

چکیده

 
یکی از عقاید اسلامی شفاعت شافعان در روز قیامت است که به اذن الهی انجام می گردد. اصل مسئله شفاعت از مسائل متفق علیها میان شیعه و سنی است و بلکه در مکتب شیعه می توان گفت از ضروریات است در این مقاله سعی بر آن شده است تا به موضوع شفاعت که کرارا در قرآن کریم آورده شده است پرداخته شود و همچنین احادیث و روایاتی در این زمینه از کتب فرق اسلامی آورده شده است که نشان گر این مهم است که همه فرق و مذاهب اسلامی در اصل شفاعت اختلافی ندارند و شفاعت را پذیرفته اند اگر چه در بین آنها اختلافاتی بر سر این موضوع وجود دارد. هدف این مقاله ارائه آیات، روایات، نظرات شیعه و احادیثی . همچنین دلایل عقلی است که موضوع شفاعت را تبیین می کنند و در نهایت به اثبات این موضوع می پردازند. روش پژوهش در این مقاله به صورت کتابخانه ای ـ اسنادی است که ابتدا مطالب فیش برداری و دسته بندی شده است و در وهله ی بعدی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است و نتیجتا یافته های پژوهش ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها